pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2

Quan sát

Tổng quan theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao -
  • Trung bình -
  • Thấp -
  • Chưa biết -

Khai thác gỗ

Quyền khai thác

Thực thi pháp luật

Lập kế hoạch và ra quyết định

Thuế, phí và thuế tài nguyên

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Danh sách quan sát

Ngày
Trạng thái
Quốc gia
Nhà sản xuất
FMU
Phân mục
Chi tiết
Mức độ nghiêm trọng
Báo cáo
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
3
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
3
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
2
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
3
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Quyền khai thác
1
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
1
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
1
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
0
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Thực thi pháp luật
3
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
3
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
0
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động
0
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Thực thi pháp luật
1
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
2
2014
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
2014
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2015
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
3
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
2
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
2
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Thực thi pháp luật
3
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2015
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
2
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
0
2015
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2015
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
2
2015
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Thực thi pháp luật
2
2015
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2017
Đã xuất bản (không sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2017
Đã xuất bản (không sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2017
Đã xuất bản (không sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2017
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2017
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2017
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
0
2017
Đã xuất bản (sửa đổi)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
1
2017
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
STBC - Société de Transformation du Bois du Cavally
Khai thác gỗ
0
2018
Đã xuất bản (sửa đổi)
COD
SODEFOR
042/11
Thuế, phí và thuế tài nguyên
2
2018
Đã xuất bản (sửa đổi)
COD
IFCO
018/11
Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động
2
2018
Đã xuất bản (sửa đổi)
COD
Thực thi pháp luật
1
2018
Đã xuất bản (sửa đổi)
COD
Lập kế hoạch và ra quyết định
3
2018
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
Lập kế hoạch và ra quyết định
1
2018
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
ITS - Industrie Tropicale de Sciage
Khai thác gỗ
2018
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
ITS - Industrie Tropicale de Sciage
Khai thác gỗ
2
2018
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
ITS - Industrie Tropicale de Sciage
Khai thác gỗ
1
2018
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
ITS - Industrie Tropicale de Sciage
Khai thác gỗ
1
2018
Đã xuất bản (không có bình luận)
CIV
Thực thi pháp luật
2
Page
of 3
Loading...