pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

ETS KAKOUANDE

Xếp hạng minh bạch: 55 trong số 131 vào Ca-mơ-runh

Lọc theo

4.55% tài liệu hợp lệ có sẵn

  • Chưa được cung cấp - 95.45%
  • Đã cung cấp (hợp lệ) - 4.55%
  • Đã hết hạn - 0%
50% Đã cung cấp (hợp lệ)

Đăng ký pháp lý

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quyền sử dụng

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quản lý rừng

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Khai thác gỗ

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Đánh giá tác động

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Thương mại, xuất khẩu và Công ước CITES

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Thuế, phí và thuế tài nguyên

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quyền của người dân

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Các quy định về lao động