pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

Lọc theo

100% tài liệu hợp lệ có sẵn

  • Chưa được cung cấp - 0%
  • Đã cung cấp (hợp lệ) - 100%
  • Đã hết hạn - 0%
100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Đăng ký pháp lý

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quyền sử dụng

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quản lý rừng

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Khai thác gỗ

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Đánh giá tác động

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Vận tải

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Thương mại, xuất khẩu và Công ước CITES

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Thuế, phí và thuế tài nguyên

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quyền của người dân

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Các quy định về lao động